Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat Augusztus 17. Kft


Kőszeg Pék Apartman,
Sárvár Emanapartmanok
Bük  Emanapartmanok
 apartmanházai és weboldalai részére
www.apartmancsalad.hu 
 
Szálláshely címe: 9737 Bük Béke utca 10
NTAK regisztrációs szám: UD19005597
Adatszolgáltatási azonosító: XPTOIQFT
   

   
Szálláshely címe: 9730 Kőszeg Pék utca 25
NTAK regisztrációs szám: EG19005600
Adatszolgáltatási azonosító: 0BNHAZW2
   
 
   
Szálláshely címe: 9600 Sárvár Rákóczi Ferenc utca 17-19
NTAK regisztrációs szám: UD19005599
Adatszolgáltatási azonosító: 70TORRXN
   
A szolgáltató, mint adatkezelő adatai
(a továbbiakban: a „Adatkezelő”)
fő tevékenységek :
TEÁOR 5520 egyéb vendéglátás
Az Adatkezelő, mint a Pék Apartman, www.emanapartmanok.hu Sárvár  Emanapartmaház Bük (továbbiakban: apartmanház) üzemeltetője ezúton tájékoztatja ügyfeleit, vendégeit, valamint honlapjának látogatóit (továbbiakban ezek együttesen: Érintett(ek), Felhasználó(k) vagy Vendég(ek)), hogy tiszteletben tartja Vendégei személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el.
Az Adatvédelmi Szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a  www.pekapartman; www.apartmancsalad.hu ; www.buk-apartman.hu ;www.wmanapartmanok.hu; www,eman.hu weboldalon, továbbá az apartmanházak recepcióján papíralapon is elérhető. Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.
Jelen szabályzat Pék Apartman, www.emanapartmanok.hu- Sárvár  Emanapartmaház Bük a apartmanházak  által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódó és a weboldalon keresztül elérhető adatkezelési tevékenységeket szabályozza.
I. A SZABÁLYZAT CÉLJA
 1. A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy a apartmanházzal kapcsolatba kerülő természetes személyek, vendégek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően.
 2. Hivatkozva az I.1 pontban meghatározottakra, a jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy az apartmanházak mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • a vonatkozó eu rendelteknek (GDPR) rendelkezéseinek.
 
 1. Az Adatkezelő tehát kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintett által a weboldalon vagy más fórumon keresztül vagy más módon rendelkezésre bocsátott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott adatokat védelemben részesítse, és az érintettek információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az érintettek biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.
 
II. SZABÁLYZAT HATÁLYA
 1. Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2018. 05. 25 napjától további rendelkezésig, visszavonásig hatályos.
 2. Személyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az apartmanházak azon személyekre, akik adatait a jelen szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.
 3. Tárgyi hatály: jelen szabályzat hatálya kiterjed a apartmanházak minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.
III. FOGALOMMEGHATÁROZÁS
Érintett vagy Felhasználó vagy Vendég: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 
Az apartmanházak:
 9700 Sárvár Rákóczi út 19. www.emanapartmanok.hu, www.apartmancsalad.hu
9730 Kőszeg Pék utca 25.www.pekapartman.hu, www.apartmancsalad.hu
9737 Bük Béke utca 10.  emanapartmanház, www.buk-apartman.hu, www.apartmancsalad.hu amelyeknek üzemeltetője az Adatkezelő;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Adatkezelő:   az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen szabályzat és az apartmanházak  szempontjából adatkezelő:  Augusztus 17. Kft. székhely: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 120.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
Weboldalak: a www.apartmancsalad.hu www.pekapartman.hu; www.buk-apartman.hu www.emanapartmanok.hu; www,eman.hu portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő; Adatkelező kijelenti, hogy weboldala üzemeltetéséhez adatfeldolgozókat is igénybe vesz.
IV. AZ ADATKEZELÉS ELVEI
 1. Arányosság, szükségesség elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 2. Célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 5. Önkéntesség elve: Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a felhasználói magatartást, amellyel a felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed.
V. AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI
 1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy
 2. az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.
 3. az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.
 4. gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét.
 5. a weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.
 6. az apartmanházakban megszálló vendégek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.
 7. az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.
 8. a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.
 9. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.
 10. a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 11. kizárólag Magyarországon végez tevékenységet, multinacionális hotellánchoz nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és működtetnie nem szükséges.
 12. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 13. Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja, mint például: szallas.hu, booking.com.
 14. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.
VI. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS ADATOK KÖRE
VI.1   Apartmaházi szolgáltatások igénybevétele
 1. Az Apartmamnház szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása illetve a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt kivételekkel az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli azokat.
 2. Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik a Vendég igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei a szállodai szolgáltatások igénybevételének.
VI.2  Ajánlatkérés
 1. A vendégek a www.apartmancsalad.hu weboldalon keresztül történő ajánlatkérés, esetén a vendég a levelező rendszeren keresztül a saját belátása szerint ad meg adatokat.
 2. A válasz levélben az adatkezelő és munkatársai további adatokat is kérhetnek  így különösen: teljes név, e-mail cím, telefonszám:
VI.3  Apartmanfoglalás vagy ajánlatkérés Foglaló motoron keresztül
 1. Az apartman foglalása során az Adatkezelő az alábbi adatokat kérheti el a vendégtől:
 • Vezetéknév*
 • Keresztnév*
 • E-mail cím*
 • E-mail cím ismét*
 • Telefonszám*
 • Egyéb
Foglalás esetén további számlázási címre irányuló adatok:
 • ország*
 • város*
 • utca házszám*
 • A *-gal jelzett adatok kötelezőek.
 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 2. Amennyiben érintett az ajánlatot elfogadja és erről szóban vagy írásban tájékoztatja az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő megteszi a szobafoglalással kapcsolatos lépéseket.
 3. A  foglalási motort  a www.apartmancsalad adatfeldolgozója üzemelteti: Internetmenedzser Kft. (23014327-2-42, www.proweboldal.hu)
 
VI.4  Bejelentkezés és a bejelentő lap
 1. Érintett az Apartmanházba érkezéskor a lefoglalt szobájának elfoglalása előtt apartmanházi bejelentőt  tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alább megadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:
 • Vezetéknév*
 • Keresztnév*
 • Állampolgárság*
 • Születési dátum*
 • ig szám*
 • Lakcím*
 • E-mail cím
 • Érkezés napja*
 • Elutazás napja*
 • Rendszám*
 • Gyermekek esetén név és születési dátum*
 • Aláírás*
 • A *-gal jelzett adatok kötelezőek.
 1. A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a apartmanházi szolgáltatások igénybevételének feltétele.
 2. A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott adatait az Adatkezelő a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.
 3. A Vendég bejelentő lapon közölt adatai irányadóak az általa igénybevett valamennyi apartmanházi szolgáltatásra,bérlésre is ( kerékpár-kölcsönzés,)
VI.5  Bankkártya adatok
 1. Az érintett által Adatkezelőnek megadott bank-, hitelkártya/bankszámla adatokat az Adatkezelő csak olyan mértékben és ideig használja és használhatja, ameddig a jogai gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. Az adatokat az Adatkezelő szerződéses banki partnerei kezelik. Erről az adatkezelésről az illetékes Bank honlapjain tájékozódhat.
 2. Az Adatkezelő üzemeltetésében álló apartmanházak szép-kártya és egészségkártya elfogadó helyek, amelyre a bankkártya kezeléssel megegyező adatvédelem vonatkozik.
 3. Az apartmanházak a szolgáltatási díjak jövőbeli kifizetésének biztosítására jogosultak bankkártya elő-authorizáció illetve authorizáció igénybevételére.
VI.6   Ajándékutalvány
 1. Szálloda lehetővé teszi, hogy a Vendég  különböző ajándékutalványokat vásároljon, amelyeket az adott értékben fel lehet használni a Szálloda szolgáltatására.
 2. Az ajándékutalvány megrendelése és felhasználása önkéntes.
 3. Az ajándékutalvány megrendelése és az adatkezeléssel érintett adatok köre:

  a. Érintett az apartmanházakban személyesen, vagy telefonon, és bármely korábban felsorolt weboldalon küldött e-mailében megrendelheti az általa meghatározott összegű utalványt a következő adatok megadása mellett:
  Megrendelés esetén:
 • név*
 • számlázási név és cím*
 • Telefonon, honlapon, vagy e-mail-en történő megrendelés esetén
 • név*
 • cím*
 • e-mail cím*
 • telefonszám*
 • fizetési mód*
 • átvétel módja*
 • A *-gal jelzett adatok kötelezőek.
 1. Adatkezelő a leegyeztetett és megrendelt utalvány összegéről számlánk állít ki és az összeg beérkezését követően sorszámozott utalványt állít ki és a megadott címre kézbesíti.
 2. A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezt az adatállomány kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg.
 3. Munkavállaló az egyes adatokat vagy az adatállomány egészét harmadik személynek nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
 4. Az adatokat az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tárolja, és az ilyen határidő elteltével törli azokat.
 5. Az Ajándékutalvánnyal kapcsolatos adatkezelésről az keszike@emanapartmanok.hu ; info@pekapartman.hu  vagy az info@apartmancsalad.hu e-mail címre küldött megkeresésre ad az Adatkezelő bővebb tájékoztatást. Az adatállományból történő törlés szintén itt kérhető.
 
VI.13   Weboldal látogatási adatok
 1. Hivatkozások és linkek
  1/1. Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.
 2. Cookie-k
  2/1. A cookie-k fontosak az oldal megfelelő működéséhez. A felhasználói élmény fokozása érdekében Adatkezelő cookie-kat használ weboldalán, melyek emlékeztetik a Felhasználót a rendelési adataira, és biztosítják a biztonságos szobafoglalást, ajánlatkérést, statisztikai adatokat gyűjtenek az oldal funkcióinak optimalizálásához, és a Felhasználó érdeklődési köréhez szabott tartalmakat jelenítik meg. A cookie-k elfogadása az az „Egyetértek és folytatom” gomb kattintásával történik, és ekkor közvetlenül az oldalra lép: a cookie-k típusainak részletes leírását pedig a „További információk” gombra kattintva érhető el, ahol kiválaszthatja a Felhasználó, hogy elfogadja-e az egyes cookie-k alkalmazását az oldalon való tartózkodás során.
VI.14    Vendégkönyv
 1. Érintett az Adatkezelő weboldalán rólunk mondták címen vendégkönyvet vezet itt véleményt, megjegyzést írhat következő adatainak megadásával párhuzamosan:
 • Név
 • E-mail cím
 1. A megadott adatokat az Adatkezelő külön adatállományban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezt az adatállomány kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg.
 2. Munkavállaló az egyes adatokat vagy az adatállomány egészét harmadik személynek nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
VII. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG
 1. Személyes adat csak a VI. fejezet szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.
 2. Az adatkezelési célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintettel, marketing, az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a fogyasztói szokások felmérése.
 3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján.
 4. Az adatkezelés időtartama: az ügyfélkapcsolat fennállásának megszűnésétől számított 15 munkanapig, amennyiben azokat az ügyfélkapcsolatból származó jogok és kötelezettségek érvényesítése érdekében nem kell felhasználni, vagy az érintett kérelme alapján adatainak törléséig vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig.
 5. A személyes adatok módosítására és törlésére, az önkéntes hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére az keszikemanapartmanok.hu és infoekapartman.hu elérhetőségre küldött értesítéssel van mód.
 6. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szabályzatban  meghatározott adatokkal és módon kapcsolja össze, gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges, az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.
  A hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek.
  Az adatokról biztonsági mentés készül.
 7. Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.
 8. Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor az adatkezelés céljának, jogalapjának és elveinek betartása mellett. Az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.
 9. Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.
 10. Az Adatkezelő informatikai rendszerének üzembentartója, a vele kötött szerződés alapján az Internetmenedzser Kft (adószám: 23014327-2-42, elérhetőség: 1061 Budapest, Jókai tér 7., www.proweboldal.hu).
VIII. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
 1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az info@apartmancsalad.hu, keszike@emanapartmanok.hu ; info@pekapartman.hu  e-mail címen, illetve az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint.
 2. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.
 3. Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:
 4. kezelése jogellenes;
  b. az érintett kéri;
  c. az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  d. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  e. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 5. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 6. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 7. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  c. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 8. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 9. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a 6. pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
 10. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
 11. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, valamint a Bíróságnál.
IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Jelen Szabályzat 2018. május 24. napjától lép hatályba.
 
 
Budapest, 2018. május 24.
Augusztus 17. Kft.
 

Nike Super High Tops,nike SB Super Mario,560-010 Nike Virgil Abloh Designer Independent Brand Super Limited Edition Off White X Nike Air Max 2017 Crossover http://cheapsportselected.com/2300-Nike-Super-High-Tops-Nike-SB-Super-Mario-560-010-Nike-Virgil-Abloh-Designer-Independent-Brand-Super-Limited-Edition-Off-White-x.html