Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat Augusztus 17. Kft


K?szeg Pék Apartman,
Sárvár Emanapartmanok
Bük  Emanapartmanok
 apartmanházai és weboldalai részére
www.apartmancsalad.hu
 
 
Szálláshely címe: 9737 Bük Béke utca 10
NTAK regisztrációs szám: UD19005597
Adatszolgáltatási azonosító: XPTOIQFT
   

   
Szálláshely címe: 9730 K?szeg Pék utca 25
NTAK regisztrációs szám: EG19005600
Adatszolgáltatási azonosító: 0BNHAZW2
   
 
   
Szálláshely címe: 9600 Sárvár Rákóczi Ferenc utca 17-19
NTAK regisztrációs szám: UD19005599
Adatszolgáltatási azonosító: 70TORRXN
   
A szolgáltató, mint adatkezel? adatai
(a továbbiakban: a „Adatkezel?”)
f? tevékenységek :
TEÁOR 5520 egyéb vendéglátás
Az Adatkezel?, mint a Pék Apartman, www.emanapartmanok.hu- Sárvár  Emanapartmaház Bük (továbbiakban: apartmanház) üzemeltet?je ezúton tájékoztatja ügyfeleit, vendégeit, valamint honlapjának látogatóit (továbbiakban ezek együttesen: Érintett(ek), Felhasználó(k) vagy Vendég(ek)), hogy tiszteletben tartja Vendégei személyhez f?z?d? jogait, ezért adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el.
Az Adatvédelmi Szabályzat mindenkor hatályos változata elérhet? a  www.pekapartman; www.apartmancsalad.hu ; www.buk-apartman.hu ;www.wmanapartmanok.hu; www,eman.hu weboldalon, továbbá az apartmanházak recepcióján papíralapon is elérhet?. Az Adatkezel? a Szabályzatnak az id?közben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb bels? szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.
Jelen szabályzat Pék Apartman, www.emanapartmanok.hu- Sárvár  Emanapartmaház Bük a apartmanházak  által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódó és a weboldalon keresztül elérhet? adatkezelési tevékenységeket szabályozza.
I. A SZABÁLYZAT CÉLJA
 1. A jelen szabályzat els?dleges célja, hogy a apartmanházzal kapcsolatba kerül? természetes személyek, vendégek adatainak kezelésére vonatkozó alapvet? elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi el?írásoknak megfelel?en.
 2. Hivatkozva az I.1 pontban meghatározottakra, a jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy az apartmanházak mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. évi CVIII. Törvény
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvet? feltételeir?l és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • a vonatkozó eu rendelteknek (GDPR) rendelkezéseinek.
 
 1. Az Adatkezel? tehát kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintett által a weboldalon vagy más fórumon keresztül vagy más módon rendelkezésre bocsátott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott adatokat védelemben részesítse, és az érintettek információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes kör?en eleget téve járul hozzá az érintettek biztonságos internetezési lehet?ségeinek megteremtéséhez.
 
II. SZABÁLYZAT HATÁLYA
 1. Id?beli hatály: Jelen Szabályzat 2018. 05. 25 napjától további rendelkezésig, visszavonásig hatályos.
 2. Személyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az apartmanházak azon személyekre, akik adatait a jelen szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.
 3. Tárgyi hatály: jelen szabályzat hatálya kiterjed a apartmanházak minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.
III. FOGALOMMEGHATÁROZÁS
Érintett vagy Felhasználó vagy Vendég: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemz? ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 
Az apartmanházak:
 9700 Sárvár Rákóczi út 19. www.emanapartmanok.hu, www.apartmancsalad.hu
9730 K?szeg Pék utca 25.www.pekapartman.hu, www.apartmancsalad.hu
9737 Bük Béke utca 10.  emanapartmanház, www.buk-apartman.hu, www.apartmancsalad.hu amelyeknek üzemeltet?je az Adatkezel?;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelel? tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes kör? vagy egyes m?veletekre kiterjed? - kezeléséhez;
Adatkezel?:   az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez? szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen szabályzat és az apartmanházak  szempontjából adatkezel?:  Augusztus 17. Kft. székhely: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 120.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely m?velet vagy a m?veletek összessége, így különösen gy?jtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemz?k rögzítése;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történ? hozzáférhet?vé tétele;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési m?veletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a m?veletek végrehajtásához alkalmazott módszert?l és eszközt?l, valamint az alkalmazás helyét?l, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott id?re történ? korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez? szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezel?vel vagy az adatfeldolgozóval;
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
Weboldalak: a www.apartmancsalad.hu www.pekapartman.hu; www.buk-apartman.hu www.emanapartmanok.hu; www,eman.hu portál és minden aloldala, amelynek üzemeltet?je az Adatkezel?; Adatkelez? kijelenti, hogy weboldala üzemeltetéséhez adatfeldolgozókat is igénybe vesz.
IV. AZ ADATKEZELÉS ELVEI
 1. Arányosság, szükségesség elve: Csak olyan személyes adat kezelhet?, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhet?.
 2. Célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhet?. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig meg?rzi e min?ségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezel? rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 5. Önkéntesség elve: Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezel? a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a felhasználói magatartást, amellyel a felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed.
V. AZ ADATKEZEL? NYILATKOZATAI
 1. Az Adatkezel? kijelenti, hogy
 2. az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelel?en jár el.
 3. az adatkezelés során az Adatkezel? tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezel?vel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.
 4. gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére folyamatosan hozzáférhet? legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét.
 5. a weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi el?írásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.
 6. az apartmanházakban megszálló vendégek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi el?írásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.
 7. az általa kezelt adatok meg?rzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést el?segít? valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.
 8. a t?le elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.
 9. a neki megadott személyes adatokat nem ellen?rzi, azok helytállóságáért felel?sségét kizárja.
 10. a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezel?vel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 11. kizárólag Magyarországon végez tevékenységet, multinacionális hotellánchoz nem tartozik, ezért kötelez? szervezeti szabályozást bevezetnie és m?ködtetnie nem szükséges.
 12. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellen?rzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens id?pontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést el?író jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 13. Az Adatkezel?vel jogviszonyban álló szerz?déses partner adatkezelésének jogszer?ségéért az Adatkezel? felel?sségét kizárja, mint például: szallas.hu, booking.com.
 14. Megfelel? biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezel? gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.
VI. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS ADATOK KÖRE
VI.1   Apartmaházi szolgáltatások igénybevétele
 1. Az Apartmamnház szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása illetve a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt kivételekkel az Adatkezel? a mindenkori adójogi és számviteli el?írásoknak megfelel? ideig ?rzi, és a határid? elteltével törli azokat.
 2. Az egyes szolgáltatásoknál lehet?ség van további adatok megadására, amelyek segítik a Vendég igényeinek teljes kör? megismerését, ezek azonban nem feltételei a szállodai szolgáltatások igénybevételének.
VI.2  Ajánlatkérés
 1. A vendégek a www.apartmancsalad.hu weboldalon keresztül történ? ajánlatkérés, esetén a vendég a levelez? rendszeren keresztül a saját belátása szerint ad meg adatokat.
 2. A válasz levélben az adatkezel? és munkatársai további adatokat is kérhetnek  így különösen: teljes név, e-mail cím, telefonszám:
VI.3  Apartmanfoglalás vagy ajánlatkérés Foglaló motoron keresztül
 1. Az apartman foglalása során az Adatkezel? az alábbi adatokat kérheti el a vendégt?l:
 • Vezetéknév*
 • Keresztnév*
 • E-mail cím*
 • E-mail cím ismét*
 • Telefonszám*
 • Egyéb
Foglalás esetén további számlázási címre irányuló adatok:
 • ország*
 • város*
 • utca házszám*
 • A *-gal jelzett adatok kötelez?ek.
 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következ?:
 2. Amennyiben érintett az ajánlatot elfogadja és err?l szóban vagy írásban tájékoztatja az Adatkezel?t, úgy az Adatkezel? megteszi a szobafoglalással kapcsolatos lépéseket.
 3. A  foglalási motort  a www.apartmancsalad adatfeldolgozója üzemelteti: Internetmenedzser Kft. (23014327-2-42, www.proweboldal.hu)
 
VI.4  Bejelentkezés és a bejelent? lap
 1. Érintett az Apartmanházba érkezéskor a lefoglalt szobájának elfoglalása el?tt apartmanházi bejelent?t  tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezel? az alább megadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellen?rizheti:
 • Vezetéknév*
 • Keresztnév*
 • Állampolgárság*
 • Születési dátum*
 • ig szám*
 • Lakcím*
 • E-mail cím
 • Érkezés napja*
 • Elutazás napja*
 • Rendszám*
 • Gyermekek esetén név és születési dátum*
 • Aláírás*
 • A *-gal jelzett adatok kötelez?ek.
 1. A kötelez?en megadandó adatok Vendég általi megadása a apartmanházi szolgáltatások igénybevételének feltétele.
 2. A bejelent?lap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelent?lap kitöltésével átadott adatait az Adatkezel? a szerz?dés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határid?n belül kezelje, illetve archiválja.
 3. A Vendég bejelent? lapon közölt adatai irányadóak az általa igénybevett valamennyi apartmanházi szolgáltatásra,bérlésre is ( kerékpár-kölcsönzés,)
VI.5  Bankkártya adatok
 1. Az érintett által Adatkezel?nek megadott bank-, hitelkártya/bankszámla adatokat az Adatkezel? csak olyan mértékben és ideig használja és használhatja, ameddig a jogai gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. Az adatokat az Adatkezel? szerz?déses banki partnerei kezelik. Err?l az adatkezelésr?l az illetékes Bank honlapjain tájékozódhat.
 2. Az Adatkezel? üzemeltetésében álló apartmanházak szép-kártya és egészségkártya elfogadó helyek, amelyre a bankkártya kezeléssel megegyez? adatvédelem vonatkozik.
 3. Az apartmanházak a szolgáltatási díjak jöv?beli kifizetésének biztosítására jogosultak bankkártya el?-authorizáció illetve authorizáció igénybevételére.
VI.6   Ajándékutalvány
 1. Szálloda lehet?vé teszi, hogy a Vendég  különböz? ajándékutalványokat vásároljon, amelyeket az adott értékben fel lehet használni a Szálloda szolgáltatására.
 2. Az ajándékutalvány megrendelése és felhasználása önkéntes.
 3. Az ajándékutalvány megrendelése és az adatkezeléssel érintett adatok köre:

  a. Érintett az apartmanházakban személyesen, vagy telefonon, és bármely korábban felsorolt weboldalon küldött e-mailében megrendelheti az általa meghatározott összeg? utalványt a következ? adatok megadása mellett:
  Megrendelés esetén:
 • név*
 • számlázási név és cím*
 • Telefonon, honlapon, vagy e-mail-en történ? megrendelés esetén
 • név*
 • cím*
 • e-mail cím*
 • telefonszám*
 • fizetési mód*
 • átvétel módja*
 • A *-gal jelzett adatok kötelez?ek.
 1. Adatkezel? a leegyeztetett és megrendelt utalvány összegér?l számlánk állít ki és az összeg beérkezését követ?en sorszámozott utalványt állít ki és a megadott címre kézbesíti.
 2. A megadott személyes adatokat az Adatkezel? külön adatállományban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezt az adatállomány kizárólag az Adatkezel? arra felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg.
 3. Munkavállaló az egyes adatokat vagy az adatállomány egészét harmadik személynek nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
 4. Az adatokat az Adatkezel? a mindenkori adójogi és számviteli el?írásoknak megfelel? ideig tárolja, és az ilyen határid? elteltével törli azokat.
 5. Az Ajándékutalvánnyal kapcsolatos adatkezelésr?l az keszike@emanapartmanok.hu ; info@pekapartman.hu  vagy az info@apartmancsalad.hu e-mail címre küldött megkeresésre ad az Adatkezel? b?vebb tájékoztatást. Az adatállományból történ? törlés szintén itt kérhet?.
 
VI.13   Weboldal látogatási adatok
 1. Hivatkozások és linkek
  1/1. Adatkezel? weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezel? üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezel?nek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felel?sséggel azokért.
 2. Cookie-k
  2/1. A cookie-k fontosak az oldal megfelel? m?ködéséhez. A felhasználói élmény fokozása érdekében Adatkezel? cookie-kat használ weboldalán, melyek emlékeztetik a Felhasználót a rendelési adataira, és biztosítják a biztonságos szobafoglalást, ajánlatkérést, statisztikai adatokat gy?jtenek az oldal funkcióinak optimalizálásához, és a Felhasználó érdekl?dési köréhez szabott tartalmakat jelenítik meg. A cookie-k elfogadása az az „Egyetértek és folytatom” gomb kattintásával történik, és ekkor közvetlenül az oldalra lép: a cookie-k típusainak részletes leírását pedig a „További információk” gombra kattintva érhet? el, ahol kiválaszthatja a Felhasználó, hogy elfogadja-e az egyes cookie-k alkalmazását az oldalon való tartózkodás során.
VI.14    Vendégkönyv
 1. Érintett az Adatkezel? weboldalán rólunk mondták címen vendégkönyvet vezet itt véleményt, megjegyzést írhat következ? adatainak megadásával párhuzamosan:
 • Név
 • E-mail cím
 1. A megadott adatokat az Adatkezel? külön adatállományban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezt az adatállomány kizárólag az Adatkezel? arra felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg.
 2. Munkavállaló az egyes adatokat vagy az adatállomány egészét harmadik személynek nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
VII. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG
 1. Személyes adat csak a VI. fejezet szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet?.
 2. Az adatkezelési célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintettel, marketing, az Adatkezel? profiljába ill? szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a fogyasztói szokások felmérése.
 3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezel? el?zetes tájékoztatása alapján.
 4. Az adatkezelés id?tartama: az ügyfélkapcsolat fennállásának megsz?nését?l számított 15 munkanapig, amennyiben azokat az ügyfélkapcsolatból származó jogok és kötelezettségek érvényesítése érdekében nem kell felhasználni, vagy az érintett kérelme alapján adatainak törléséig vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig.
 5. A személyes adatok módosítására és törlésére, az önkéntes hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésr?l tájékoztatás kérésére az keszikemanapartmanok.hu és infoekapartman.hu elérhet?ségre küldött értesítéssel van mód.
 6. Az Adatkezel? a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szabályzatban  meghatározott adatokkal és módon kapcsolja össze, gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezel?nek csak olyan munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükb?l fakadó feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges, az adatok valamennyi módosítása a módosítás id?pontjának megjelölésével kerül sor.
  A hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek.
  Az adatokról biztonsági mentés készül.
 7. Az Adatkezel? az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.
 8. Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelel? informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor az adatkezelés céljának, jogalapjának és elveinek betartása mellett. Az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezel? nem továbbítja, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhet?vé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelez?en írja el?.
 9. Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem min?sülnek.
 10. Az Adatkezel? informatikai rendszerének üzembentartója, a vele kötött szerz?dés alapján az Internetmenedzser Kft (adószám: 23014327-2-42, elérhet?ség: 1061 Budapest, Jókai tér 7., www.proweboldal.hu).
VIII. JOGORVOSLATI LEHET?SÉGEK
 1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésér?l, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az info@apartmancsalad.hu, keszike@emanapartmanok.hu ; info@pekapartman.hu  e-mail címen, illetve az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint.
 2. Az érintett kérelmére az Adatkezel? tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, id?tartamáról, adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, az adatvédelmi incidens körülményeir?l, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekr?l, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjér?l.
 3. Az Adatkezel? a valóságnak nem megfelel? személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:
 4. kezelése jogellenes;
  b. az érintett kéri;
  c. az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszer?en nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  d. az adatkezelés célja megsz?nt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  e. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 5. Az Adatkezel? a helyesbítésr?l és a törlésr?l értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mell?zhet?, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 6. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 7. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezel? vagy az adatátvev? jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelez? adatkezelés esetén;
  b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  c. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehet?vé teszi.
 8. Az Adatkezel? – az adatkezelés egyidej? felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb id?n belül, de legfeljebb 15 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményér?l a kérelmez?t írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmez? tiltakozása megalapozott, az Adatkezel? az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illet?leg az annak alapján tett intézkedésekr?l értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 9. Amennyiben az érintett az Adatkezel? döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezel? a 6. pontban hivatkozott határid?t elmulasztja, jogosult – annak közlését?l számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
 10. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezel? köteles bizonyítani.
 11. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, valamint a Bíróságnál.
IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Jelen Szabályzat 2018. május 24. napjától lép hatályba.
 
 
Budapest, 2018. május 24.
Augusztus 17. Kft.
 

Nike Super High Tops,nike SB Super Mario,560-010 Nike Virgil Abloh Designer Independent Brand Super Limited Edition Off White X Nike Air Max 2017 Crossover http://cheapsportselected.com/2300-Nike-Super-High-Tops-Nike-SB-Super-Mario-560-010-Nike-Virgil-Abloh-Designer-Independent-Brand-Super-Limited-Edition-Off-White-x.html